Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden NH Cycling

 1. De verhuurder stelt de fiets in goede staat aan huurder ter beschikking. Indien huurder meent dat de door verhuurder aan hem ter beschikking gestelde fiets zich niet in goede staat bevindt, dan dient huurder dit terstond bij aflevering aan verhuurder te kennen te geven.
 2. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde artikelen en zal zowel reparatiekosten als de kosten voor noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden aan de verhuurder.
 3. Huurder zal aan verhuurder de in artikel 2 bedoelde kosten uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de fiets contant voldoen.
 4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de huurder voor elke dag dat het gehuurde later dan overeengekomen wordt teruggebracht, aan verhuurder de volle daghuur voldoen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum.
 5. 5.Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
 6. De huurder zal als een goed beheerder de aan hem verhuurde fiets verzorgen. Huurder zal de fiets niet onafgesloten en/of onbewaakt achterlaten.
 7. Bij een diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de fiets, althans voor een bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij van verhuurder geen dekking biedt, indien diefstal is te wijten aan onvoorzichtigheid of nalatigheid van de huurder, zoals bijvoorbeeld het onbewaakt en niet afgesloten, achterlaten van de fiets.
 8. Huurder is aansprakelijk voor de schade die huurder aan derden toebrengt, tenzij huurder aan kan tonen dat de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de gehuurde fiets.
 9. Alle huurartikelen dienen op de afgesproken tijd ingeleverd te worden.
 10. De fiets mag slechts één persoon vervoeren.
 11. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.